Regulamin konkursu „Koło Fortuny“ w Centrum Handlowym Inbag Szamotuły

§Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych
 2. Organizatorem Konkursu – podmiotem organizującym Konkurs (zwanym dalej „Organizatorem”) jest Agnieszka Szydło prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Merlin Agnieszka Szydło, w Sosnowcu (41-219), przy  ul. Białostockiej 26/25, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nr NIP 644-243-24-61, REGON 27688574, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs  odbywa się w dniu od 02.09.2017r od godziny 10.00 do godziny 17.00 na terenie galerii Centrum Handlowego Inbag Szamotuły, przy ulicy Nowowiejskiego 1, Szamotuły, zwanego w dalszej części regulaminu „CH Inbag”.

 

§2 Uczestnictwo w konkursie

 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem punktu 2 i 3 niniejszego Regulaminu.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału:

 

a) pracownicy CH Inbag, a także członkowie ich rodzin;

b) pracownicy MerlinBTL, a także członkowie ich rodzin;

c) pracownicy, osoby zatrudnione na podstawie stosunków cywilnoprawnych oraz właściciele punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie CH Inbag;

d) najemcy lokali handlowych znajdujących się na terenie CH Inbag oraz członkowie ich rodzin

3. Przez członków rodzin, o których mowa w §2  pkt  2 lit. a, b i d rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Przystąpienie do Konkursu oznacza, że uczestnik zapoznał się z jego zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie i akceptuje je.

§3 Zasady Konkursu

 

 1. Uczestnik konkursu może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy.
 2. Uczestnik na Kole Fortuny losuje pole o numerze od 1 do 8, pod każdym polem ukryty jest inny rodzaj pytań i zadań. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi na  pytanie lub za poprawne wykonanie zadania,  Uczestnik otrzymuje punkty.
 3. O każdej pełnej godzinie w czasie trwania konkursu, wyłaniany jest zwycięzca , następuje ogłoszenie wyników i przyznanie nagrody. Zwycięzcą jest osoba z największą ilością zdobytych punktów w danej godzinie.
 4. Liczba nagród w Konkursie jest ograniczona. O wygranej decyduje wiedza oraz umiejętności.
 5. Jedna osoba może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę.
 6. Wszystkie nagrody, które nie zostaną rozdane w czasie trwanie Konkursu zostaną przekazane do dyspozycji Managera CH Inbag
 7. Zwycięzcom w Promocji nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za nagrody.
 8. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

 

§4 Postanowienia końcowe

 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane zawsze w formie pisemnej w trakcie trwania Konkursu osobiście w Punkcie Obsługi Konkursu, oraz za pośrednictwem poczty polskiej na adres Organizatora wskazany w paragrafie 1.  Reklamacje nadane w placówkach pocztowych lub przesyłką kurierską będą rozpatrywane, jeżeli wpłyną do siedziby Organizatora nie później niż do dnia 16.09.2017r. Reklamacje, które wpłyną po terminie wskazanym powyżej, nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz pisemnie powiadomi zgłaszającego reklamację o rozstrzygnięciu.
 3. Niniejszy regulamin jest dostępny w Punkcie Obsługi Konkursu, znajdującym się na terenie CH Inbag.
 4. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 5. Wszelkie załączniki do niniejszego regulaminu stanowią  jego integralną część.
 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd.