Regulamin konkursu „Upominek za rachunek“ w Centrum Handlowym Inbag Szamotuły

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu – podmiotem organizującym Konkurs (zwanym dalej „Organizatorem”) jest Agnieszka Szydło prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Merlin Agnieszka Szydło, w Sosnowcu (41-219), przy  ul. Białostockiej 26/25, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nr NIP 644-243-24-61, REGON 27688574, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs  odbywa się w dniu od 02.09.2017r od godziny 10.00 do godziny 17.00 w godzinach pracy sklepów na terenie galerii Centrum Handlowego Inbag Szamotuły, przy ulicy Nowowiejskiego 1, Szamotuły, zwanego w dalszej części regulaminu „CH Inbag”.

§2 Uczestnictwo w konkursie „Upominek za rachunek“

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia (na dzień 02.09.2017 r.) weryfikowana na podstawie dowodu tożsamości (ważnego dowodu osobistego lub paszportu), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która spełni wymagania Promocji określone w niniejszym regulaminie zwana w dalszej części niniejszego regulaminu także „Uczestnikiem”
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału:

a) pracownicy CH Inbag, a także członkowie ich rodzin;

b) pracownicy MerlinBTL, a także członkowie ich rodzin;

c) pracownicy, osoby zatrudnione na podstawie stosunków cywilnoprawnych oraz właściciele punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie CH Inbag;

d) najemcy lokali handlowych znajdujących się na terenie CH Inbag oraz członkowie ich rodzin

3. Przez członków rodzin, o których mowa w §2  pkt  2 lit. a, b i d rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo     oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Przystąpienie do Konkursu oznacza, że uczestnik zapoznał się z jego zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie i akceptuje je.

§3 Zasady Konkursu „Upominek za rachunek”

 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić łącznie poniższe warunki:

a) w dniu 02.09.2017r w godzinach od 10:00 do 16:45 zrobić jednorazowe zakupy usługi/usług na terenie galerii handlowej CH Inbag za kwotę minimum 50 zł brutto. Z Konkursu wyłączone są dowody zakupu alkoholu, wyrobów tytoniowych, lekarstw i farmaceutyków, transakcji kantorowych a także zakładów lotto, wszelkich gier liczbowych i losowych, zakładów bukmacherskich, itp.

b) jak najszybciej zgłosić się do Punktu Obsługi Konkursu w CH Inbag. Punkt Obsługi Konkursu czynny jest tylko w dniu 02.09.2017r. w godz. 10:00 – 17.00

c) przedstawić oryginał dowodu zakupu w dniu i w godzinach działania Punktu Obsługi Konkursu, do jego weryfikacji.

2. Uczestnik, który w Punkcie Obsługi Konkursu przedstawi dowód zakupu (zgodnie z §3 p.1)  na kwotę : –minimum 50 złotych brutto za zakup towaru/towarów lub usługi/usług w punktach handlowych na terenie CH Rywal otrzyma piórnik z wyposażeniem od CH Inbag. Upominek wydany będzie na podstawie JEDNEGO paragonu na kwotę min. 50zł.

3. W przypadku przedstawienia w Punkcie Obsługi Konkursu dowodu zakupu, który opiewa na wielokrotność kwoty wymienionej w §3 p.2 uczestnik otrzyma tylko 1 upominek!

4. Liczba nagród w Konkursie jest ograniczona. O wygranej decyduje kolejność zgłoszeń w Punkcie Obsługi Konkursu w dniu 02.09.2017r. w godz. 10.00 – 17.00

5. Jeden dowód zakupu dokonanego w czasie trwania konkursu w CH Inbag może być wykorzystany w Konkursie tylko jeden raz. Dowody zakupu przedstawione w Punkcie Obsługi Konkursu zostaną oznaczone, celem uniemożliwienia ich ponownego użycia w Konkursie.

6. Jedna osoba może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę.

7. W przypadku wątpliwości dotyczących ustalenia kolejności zgłaszających się osób, rozstrzyga opinia Obsługi Punktu Konkursowego.

8. Zakupy dokonane podczas konkursu, na podstawie których wydano nagrody w ramach Konkursu nie podlegają zwrotowi. Obsługa Konkursu będzie stemplowała dowody zakupu celem oznaczenia faktu wydania nagrody.

9. Wszystkie nagrody, które nie zostaną rozdane w czasie trwanie Konkursu zostaną przekazane do dyspozycji Managera CH Inbag.

10. Zwycięzcom w Promocji nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za nagrody.

11. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane zawsze w formie pisemnej w trakcie trwania Konkursu osobiście w Punkcie Obsługi Konkursu, oraz za pośrednictwem poczty polskiej na adres Organizatora wskazany w paragrafie 1.  Reklamacje nadane w placówkach pocztowych lub przesyłką kurierską będą rozpatrywane, jeżeli wpłyną do siedziby Organizatora nie później niż do dnia 16.09.2017r. Reklamacje, które wpłyną po terminie wskazanym powyżej, nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz pisemnie powiadomi zgłaszającego reklamację o rozstrzygnięciu.
 3. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej CH Inbag oraz w Punkcie Obsługi Konkursu, znajdującym się na terenie CH Inbag.
 4. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 5. Wszelkie załączniki do niniejszego regulaminu stanowią  jego integralną część.
 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd.